Regulamin

 

Regulamin korzystania z serwisu internetowego Wyprawy Marzeń (wyprawymarzen.pl) z dnia 10 września 2019 r.

 

Rozdział I. Definicje

 

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych przez Usługodawcę poprzez serwis internetowy Wyprawy Marzeń, udostępniony w sieci internet pod adresem http://wyprawymarzen.pl, zwany dalej Serwisem.

 

1.2. Usługodawcą w rozumieniu niniejszego regulaminu jest spółka pod firmą TBMS Spółka z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 152/177, 50-302 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 563373, NIP 8982212296, REGON 36181138000000, o kapitale zakładowym 5000 złotych.

 

 

2. Użyte w niniejszym regulaminie definicje oznaczają odpowiednio:

  • Użytkownik – osoba, która dokonała prawidłowej rejestracji w Serwisie,
  • Konto – dostępna dla Użytkownika po zarejestrowaniu się i prawidłowym zalogowaniu się część systemu teleinformatycznego Serwisu, pozwalająca na gromadzenie i modyfikację jego danych osobowych oraz innych danych zgromadzonych w Serwisie,
  • Profil – zgromadzone w Serwisie dane Użytkownika; Użytkownik może zmieniać, uzupełniać bądź ograniczać zakres danych zgromadzonych w Profilu,
  • Forum – niemoderowane forum internetowe prowadzone pod domeną http://wyprawymarzen.pl, dostępne dla użytkowników Serwisu,
  • Post – wypowiedź Użytkownika na Forum lub komentarz dodany przez Użytkownika pod artykułem,
  • Newsletter – usługa pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie bezpłatnych maili z powiadomieniami o najciekawszych treściach opublikowanych w Serwisie oraz innych informacji pochodzących od Usługodawcy,
  • Usługi – usługi świadczone poprzez Serwis na rzecz Użytkownika przez Usługodawcę lub osoby trzecie.
  • Oferty Turystyczne – usługi świadczone przez biura podróży, linie lotnicze i inne podmioty sprzedające produkty lub świadczące usługi związane z podróżowaniem, które mogą być promowane w Serwisie i które Użytkownicy mogą zamawiać poprzez Serwis, poprzez wypełnienie zamieszczonego w Serwisie wniosku o zakup usługi.

 

 

Rozdział II. Warunki ogólne korzystania z Usług

 

3.1. Korzystanie z Usług świadczonych poprzez Serwis jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników.

 

3.2. Każdy Użytkownik korzysta z Usług świadczonych poprzez Serwis dobrowolnie.

 

3.3. Prawidłowe korzystanie z pełni Usług świadczonych poprzez Serwis jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do internetu komputera klasy PC, Mac lub podobnego, lub urządzenia mobilnego, czyli smartfona lub tabletu, wyposażonego w system operacyjny (np. Windows, Mac OS, Linux, Android lub podobny) oraz przeglądarkę internetową (np. Firefox, Chrome, Safari lub podobną).

 

 

Rozdział III. Rejestracja w Serwisie, ochrona danych osobowych

 

4.1. Usługodawca zapewnia Użytkownikom ochronę danych osobowych zgromadzonych w Serwisie w sposób zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz niniejszym Regulaminem. Administratorem zbioru danych jest Usługodawca.

 

4.2. Podczas rejestracji w Serwisie Użytkownik tworzy własny Profil, podając w tym celu następujące dane osobowe:

 

a) adres poczty elektronicznej,

b) nazwa użytkownika (nick),

c) imię i nazwisko, dane teleadresowe, numer telefonu, adres e-mail i/lub preferencje zakupowe, które mogą być wymagane jedynie w przypadku korzystania z Ofert Turystycznych.

 

4.3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Usługodawca nie weryfikuje podanych danych osobowych, jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia niektórych Usług bez podania przez Użytkownika określonych danych osobowych (dotyczyć to może np. udziału w organizowanych konkursach i promocjach dla Użytkowników, albo korzystania z Ofert Turystycznych). O każdorazowej konieczności podania tych danych osobowych Użytkownik zostanie odrębnie powiadomiony.

 

4.4. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie, przetwarzanie i opracowywanie przez Usługodawcę następujących danych technicznych i technologicznych:

 

a) adres IP,

b) wywołany adres internetowy (url),

c) adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł do Serwisu,

d) rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta.

e) innych informacji technicznych transmitowanych protokołem http.

 

4.5. Korzystanie z Usług świadczonych w Serwisach może wymagać udzielenia zgody na przechowywanie przez Usługodawcę informacji, w szczególności niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) lub dostępu do przechowywanych plików tego rodzaju na urządzeniu Użytkownika. Pliki te nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, a także mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

 

4.6. Użytkownik może odmówić udzielenia zgody poprzez użycie odpowiednich narzędzi  konfiguracyjnych w stosowanej przeglądarce internetowej.

 

4.7. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do Użytkowników niezarejestrowanych w Serwisie, jeśli jest to niezbędne do korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę.

 

4.8. Szczegółowe informacje o zasadach przechowywania informacji, o którym mowa w ust. 4.5, określa „Polityka Prywatności”.

 

 

 

5.1. Wraz z zarejestrowaniem Konta Użytkownik wyraża zgodę na:

 

a) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia usług poprzez Serwis,

b) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w celach marketingowych i statystycznych,

c) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych poprzez Serwis,

d) rozpowszechnianie danych osobowych Użytkownika zgromadzonych w Profilu w sieci

internet, w sposób określony w odpowiedniej części Regulaminu.

 

5.2. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany w Profilu adres poczty elektronicznej oraz poprzez indywidualne komunikaty kierowane poprzez infrastrukturę Serwisu do nieokreślonej liczby Użytkowników.

 

5.3. Usługodawca może uzależnić świadczenie niektórych Usług od wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej zgody na przetwarzanie bądź przekazywanie danych osobowych innym podmiotom, jeśli jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia Usług. Użytkownik będzie każdorazowo informowany o konieczności wyrażenia zgody na przetwarzanie bądź przekazywanie danych osobowych innym podmiotom oraz o zakresie i celu przetwarzania danych.

 

5.4. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy na podany adres poczty elektronicznej informacji o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem Serwisu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe wskutek podania przez Użytkownika nieprawdziwych bądź nieprawidłowych danych.

 

 

6.1. Przed rozpoczęciem korzystania z niektórych usług świadczonych poprzez Serwis każdy Użytkownik powinien dokonać rejestracji Konta. Rejestracja polega na prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie.

 

6.2. Przez rejestrację Konta Użytkownik zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie Usług za pośrednictwem Serwisu. Zakres poszczególnych Usług określa Użytkownik poprzez wybór poszczególnych opcji w Serwisie.

 

6.3. Z jednego Konta może korzystać wyłącznie jeden Użytkownik. Użytkownik nie może udostępniać danych Konta innym osobom.

 

6.4. Użytkownik może korzystać z wszystkich Usług świadczonych poprzez Serwis w ramach jednego Konta. Użytkownik posiada jedną tożsamość w ramach wszystkich Usług.

 

6.5. Likwidacja Konta następuje na żądanie Użytkownika, przesłane pocztą elektroniczną na adres kontakt@wyprawymarzen.pl. Wskutek likwidacji Konta dane osobowe Użytkownika zostają usunięte, a Użytkownik traci możliwość korzystania z Usług.

 

6.6. Likwidacja Konta nie wiąże się z usunięciem z Serwisu utworów, danych, opinii, komentarzy i innej aktywności Użytkownika, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.

 

 

7.1. Usługodawca może wypowiedzieć umowę zawartą z Użytkownikiem wyłącznie z ważnych przyczyn, w szczególności:

 

a) cel rejestracji Użytkownika w Serwisie jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Serwisu,

b) działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c) Użytkownik w sposób szczególnie rażący narusza postanowienia niniejszego regulaminu bądź prawa osób trzecich, w tym innych Użytkowników Serwisu,

d) Użytkownik zamieszcza obraźliwe lub wulgarne treści lub zamieszcza reklamy w Postach.

 

7.2. Rozwiązanie umowy przez Usługodawcę następuje z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia oraz po uprzednim wezwaniu Użytkownika do zaprzestania działań będących podstawą do rozwiązania umowy. W tym celu Usługodawca wyznacza Użytkownikowi dodatkowy, nie krótszy niż 3-dniowy termin, po bezskutecznym upływie którego może złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy.

 

7.3. Usługodawca składa Użytkownikowi wszelkie oświadczenia, o których mowa w ust. 7.2, poprzez wysłanie wiadomości na wskazany przez Użytkownika w jego Profilu adres poczty elektronicznej.

 

7.4. Postanowienia ust. 7.2-7.3 stosuje się odpowiednio w przypadku zaprzestania świadczenia poszczególnych Usług w Serwisie przez Usługodawcę lub osobę trzecią.

 

7.5. Użytkownik może rozwiązać umowę zawartą z Usługodawcą w każdym czasie, bez podawania przyczyny. Wypowiedzenie umowy następuje poprzez wybór odpowiedniej funkcjonalności w Serwisie bądź poprzez skierowanie przez Użytkownika oświadczenia do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@wyprawymarzen.pl.

 

7.6. W przypadku rozwiązania umowy przez Użytkownika w czasie korzystania przez niego z Usług świadczonych poprzez Serwis, Użytkownik traci dostęp do Usług.

 

 

Rozdział IV. Odpowiedzialność stron

 

8.1. Korzystając z usług świadczonych w Serwisie każdy Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

 

a) poszanowania obowiązującego porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób, a także zasad netykiety,

b) przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,

c) korzystania z Usług i narzędzi dostępnych w Serwisie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, w szczególności niekorzystania w celach niezgodnych z prawem,

d) nie stosowania technik i urządzeń zakłócających pracę infrastruktury informatycznej,

e) nie podejmowania innych działań niezgodnych z celem korzystania z Usług.

 

8.2. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy jego dane służące do korzystania z Usług, w szczególności jego hasła dostępowe do Serwisu.

 

8.3. Użytkownik może zamieszczać w Serwisie reklamy oraz inne informacje o charakterze komercyjnym wyłącznie w ramach Usług do tego przeznaczonych. W szczególności Użytkownik nie może zamieszczać takich danych na Forum.

 

8.4. Użytkownik nie powinien korzystać z Serwisu w celu agitacji politycznej, religijnej lub innej niezgodnej z tematyką Serwisu.

 

 

9.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych bądź praw autorskich osób trzecich przez Użytkowników.

 

9.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich podjętych pod wpływem opinii i komentarzy rozpowszechnianych w Serwisie.

 

9.3. Usługodawca może przeprowadzać prace konserwacyjne Serwisu. W czasie prac konserwacyjnych dostępność niektórych lub wszystkich Usług i funkcjonalności Serwisu może być ograniczona częściowo lub całkowicie. Usługodawca zobowiązuje się do powiadamiania Użytkowników o planowanych pracach konserwacyjnych z wyprzedzeniem.

 

 

10.1. Użytkownik może korzystać z udostępnionych przez Usługodawcę oprogramowania oraz powierzchni serwerowej w celu tworzenia i rozpowszechniania dowolnych utworów i treści, z zachowaniem poniżej określonych warunków.

 

10.2. Użytkownik może rozpowszechniać wyłącznie utwory, których jest autorem bądź przysługują mu prawa do korzystania z utworów w sposób niezbędny do ich rozpowszechnienia.

 

10.3. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Usługodawcę w sieci internet wszystkich utworów bądź tekstów, w taki sposób, aby każda osoba miała do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wskazanym.

 

10.4. Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo bądź terytorialnie licencji na korzystanie z rozpowszechnionych utworów w dowolny sposób w celu promocji Serwisu lub Usługodawcy.

 

 

11. Użytkownik nie może podejmować działań sprzecznych z prawem bądź dobrymi obyczajami, w szczególności:

 

a) rozpowszechniać treści i symboli sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, bądź treści naruszających dobre obyczaje,

b) używać wyrażeń powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe, naruszających zasady netykiety,

c) rozpowszechniać utworów, do których autorskie prawa majątkowe przysługują osobie trzeciej, bez jej zgody,

d) rozpowszechniać treści, których zasadniczym celem jest promocja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub promocja towarów lub usług, chyba że usługodawca przewidział taką możliwość,

e) zbierać i przetwarzać, przy użyciu Usług, danych osobowych innych Użytkowników oraz innych osób korzystających z Serwisu, w sposób niezgodny z przepisami prawa.

 

 

12.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz dane rozpowszechnione przez Użytkownika, w szczególności za treści oraz dane rozpowszechnione w Postach.

 

12.2. Usługodawca może zablokować dostęp bądź trwale usunąć dane rozpowszechnione przez Użytkownika, w szczególności każdy Post, jeśli poweźmie urzędową lub wiarygodną informację o bezprawnym charakterze tych danych lub jeśli są one niezgodne z niniejszym regulaminem.

 

 

Rozdział V. Warunki i rodzaje świadczenia Usług

 

13.1. Forum to rodzaj Usługi pozwalającej Użytkownikowi na publiczne komentowanie zjawisk i zdarzeń przez Użytkowników. Użytkownik korzystający z Forum nie powinien zamieszczać reklam i ogłoszeń w Postach.

 

13.2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, iż jego wypowiedzi są powszechnie dostępne w sieci internet. Użytkownik wyraża zgodę na to, aby inni Użytkownicy komentowali jego wypowiedzi.

 

13.3. Usługodawca może trwale zablokować bądź czasowo zawiesić możliwość korzystania przez Użytkownika z Forum, jeśli:

 

a) Użytkownik w sposób rażący dopuszcza się naruszenia dóbr osobistych innych osób,

b) Użytkownik dopuszcza się naruszenia przepisów prawa,

c) sposób korzystania z Forum bądź treści rozpowszechnianie na Forum pozostają w sprzeczności postanowieniami Regulaminu,

d) Posty mają charakter reklamowy bądź spamerski.

 

13.4. Usługodawca może, według własnego uznania:

 

a) moderować treści pochodzące od Użytkowników przed ich rozpowszechnieniem na Forum,

b) wprowadzać rodzaje Forum niedostępne dla niezarejestrowanych Użytkowników.

 

 

14.1. Newsletter to rodzaj Usługi pozwalającej Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie bezpłatnych maili z powiadomieniami o najciekawszych treściach opublikowanych w Serwisie oraz innych informacji pochodzących od Usługodawcy.

 

14.2. Korzystając z usługi Newsletter Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany w Profilu adres poczty elektronicznej.

 

14.3. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z subskrypcji Newsletterów.

 

14.4. Korzystanie z usługi Newsletter wymaga założenia Konta w Serwisie, a likwidacja Konta powoduje zaprzestania subskrypcji Newsletterów.

 

 

15.1. Złożenie wniosku umożliwiającego skorzystanie z Ofert Turystycznych wymaga podania prawidłowych danych w formularzu zamówienia zamieszczonym w Serwisie.

 

15.2. W celu realizacji usług zamówionych w ramach Ofert Turystycznych, Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie przez Usługodawcę podanych danych osobowych Użytkownika partnerowi zewnętrznemu lub partnerom zewnętrznym, o czym Użytkownik każdorazowo będzie powiadamiany w formularzu do zamawiania Ofert Turystycznych.

 

15.3. Wyłączną odpowiedzialność za sposób wykonania usługi ponosi podmiot, z którym Użytkownik zawarł stosowną umowę.

 

 

Rozdział VII. Reklamacje

 

16.1. Każdy Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą w szczególności:

 

a) sposobu lub jakości świadczenia Usług,

b) działalności Serwisu.

 

16.2. Użytkownik składa reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując wiadomość na adres kontakt@wyprawymarzen.pl bądź pocztą na adres: TBMS Sp. z o.o., ul. Oławska 17/6, 50-123 Wrocław, wskazując równocześnie:

 

a) dane identyfikacyjne użytkownika,

b) określenie rodzaju reklamowanej Usługi i przedmiotu reklamacji,

c) okoliczności uzasadniające reklamację,

d) roszczenie Użytkownika.

 

16.3. Jeśli reklamacja złożona przez Użytkownika nie spełnia warunków określonych w ust. 16.2., Usługodawca wzywa Użytkownika, za pośrednictwem wiadomości skierowanej na adres poczty elektronicznej, do uzupełnienia reklamacji.

 

16.4. Usługodawca rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty złożenia reklamacji, powiadamiając Użytkownika o sposobie załatwienia reklamacji. W przypadkach określonych w ust. 16.3 14-dniowy termin biegnie od daty uzupełnienia reklamacji przez Użytkownika.

 

16.5. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, stosownie do żądania Użytkownika, Usługodawca rozpoczyna świadczenie reklamowanej Usługi w sposób zgodny z ustaleniami poczynionymi z Użytkownikiem.

 

16.6. Jeśli reklamacja dotyczy sposobu wykonania usługi turystycznej Usługodawca wskazuje Użytkownikowi prawidłowy sposób złożenia reklamacji, w szczególności wskazując podmiot będący organizatorem imprezy.

 

 

Rozdział VIII. Przepisy końcowe

 

17.1. Usługodawca zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności ze względu na zmianę zakresu Usług lub zmianę powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie związanym z zakresem niniejszego Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od powiadomienia Użytkowników.

 

17.2. Powiadomienie o zmianie treści Regulaminu może nastąpić w szczególności poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Serwisie lub przy logowaniu Użytkownika na jego Koncie, lub poprzez przesłanie informacji na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

 

17.3. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie z Usług w sposób określony zmienionym Regulaminem, może wypowiedzieć umowę i usunąć Konto z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

 

17.4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 10 września 2019.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej Zamknij