Mursi lub Murzu – lud pasterski w Etiopii, ściśle powiązany z ludem Suri, posługujący się językiem mursi. Język ten w 80% pokrywa się z językiem suri. Lud ten zamieszkuje centrum sąsiedniego do Suri rejonu dorzecza Omo w strefie Debub Omo Regionu Narodów, Narodowości i Ludów Południa. Sami Mursi nie uważają się za Suri, jednak występują pomiędzy nimi podobieństwa kulturowe i językowe.